×

Założenia ogólne

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez PPHU Jarosław Danieliszyn z siedzibą w Opolu, ul.Prószkowska 54, za pośrednictwem sklepu internetowego jarofishing.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez PPHU Jarosław Danieliszyn z siedzibą w Opolu, usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Sklep Internetowy prowadzony jest przez firmę:

PPHU Jarosław Danieliszyn, ul. Prószkowska 54, 45-758 Opole, 

NIP 7542222545, REGON 161572266

Słowniczek

Poniższe terminy użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca – firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie realizacji Dostaw Zamówień.

Hasło –zabezpieczenie nadawane przez Klienta podczas Rejestracji konta w Sklepie Internetowym.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową.

Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie jarofishing.pl

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Sprzedawca - oznacza PPHU Jarosław Danieliszyn, ul. Prószkowska 54, 45-758 Opole, NIP 7542222545, REGON 161572266, będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§1 Postanowienia ogólne

  1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
  2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, realizacji płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
  4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
  5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
  6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne.
  7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  8. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji.
  9. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

§2 Rejestracja

W celu założenia konta Klienta należy dokonać bezpłatnej Rejestracji.

Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym

W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Formularz ten należy uzupełnić o następujące dane:

DANE DO LOGOWANIA:

- Nazwa użytkownika – indywidualna nazwa nadawana przez Klienta w celu późniejszego logowania się do Konta Klienta

- Hasło - zabezpieczenie nadawane przez Klienta podczas Rejestracji konta w Sklepie Internetowym.

DANE KONTAKTOWE:

Imię oraz nazwisko – podawane w celu poprawnej identyfikacji Klienta oraz realizacji zamówienia

Adres – podawany w celu poprawnej realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz poprawnej realizacji Dostawy przez Dostawcę

Numer telefonu – podawany w celu kontaktu w trakcie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz w trakcie Dostawy 

Email – podawany w celu przesyłania informacji dotyczących założenia konta, złożenia zamówienia oraz innych etapów realizacji zamówienia

(opcjonalnie) DANE DO FAKTURY - Dane potrzebne Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT dla Klienta.

W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.

Po wypełnieniu i przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres email podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

Klient, który zarejestrował Konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego.

W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego jarofishing.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres email, zawierającą dane użyte przy rejestracji oraz oświadczenie woli zawierające chęć usunięcia konta klienta.

§3 realizacja zamówienia

Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

Klient składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego wskazuje na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie Produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA”. Klient po skompletowaniu zamówienia, w „KOSZYKU” może zweryfikować zamówienie pod względem zamówionych produktów, wybranych rozmiarów oraz ilości.

Po zatwierdzeniu zamawianych produktów, Klient może kontynuować realizację zamówienia logując się na Konto Klienta lub kontynuując finalizację bez rejestracji.

Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” adresu Dostawy, sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUP TERAZ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży w punkcie ‘Podsumowanie zamówienia’.

Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.

Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres email potwierdzenie rejestracji zamówienia.

Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres email informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie)

podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, wysłanie składających się na zamówienie produktów, zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu w terminie 3 (trzech) dni roboczych, licząc od daty zawarcia umowy. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w §9 poniżej.

Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy:

loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

unikalnego numeru zamówienia

W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§4 Modyfikacja zamówienia

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu przekazania zamówienia Dostawcy przez Sprzedawcę. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sprzedawcę. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w §9 regulaminu.

Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się pod adresem email lub telefonicznie.

Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres email wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

§5 Ceny produktów

Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy produkcie:

zawierają podatek VAT (23%) i podawane są w złotych polskich;

nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Promocje w Sklepie Internetowym podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§6 płatności

W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski, Klient może dokonać zapłaty:

gotówką za pobraniem - płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia realizacji zamówienia);

gotówką lub kartą płatniczą - płatność podczas odbierania przedmiotu zamówienia w Sklepie (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia realizacji zamówienia)

przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia realizacji zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)

przelewem bankowym lub kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności PayU obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia realizacji zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta)

przelewem bankowym lub kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal Inc. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia realizacji zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta).

W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicę Polski, zapłaty można dokonać:

przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia realizacji zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)

przelewem bankowym lub kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal Inc. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia realizacji zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta).

Klient ma określony czas na opłatę złożonego zamówienia.

Zamówienia nieopłacone w ciągu 3 (trzy) dni roboczych od daty złożenia, zostaną anulowane.

§7 Czas realizacji zamówień

Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dostawę międzynarodową.

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres email Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon/fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego, celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

Zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane są w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od przekazania Dostawcy przesyłki będącej przedmiotem zamówienia przez Sprzedawcę

Czas dostarczenia zamówień międzynarodowych zależny jest od kraju docelowego oraz usług Dostawcy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§8 Warunki reklamacji

Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwa) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności.

Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

Warunkiem koniecznym aby Sprzedawca rozpatrzył reklamację,jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów, wraz z dowodem zakupu tego produktu od Sprzedawcy i opisem reklamacji.

Reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres PPHU Jarosław Danieliszyn, ul. Prószkowska 54, 45-758 Opole lub złożyć w Sklepie.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

§9 odstąpienie od umowy / zwrot zamówienia

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Czas na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy produktu w stanie niezmienionym w ciągu 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych, od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy towaru do Konsumenta.

Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części przesyłając go na adres:

PPHU Jarosław Danieliszyn, 

ul. Prószkowska 54

45-758 Opole

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Konsumenta, na podany przez niego adres mailowy, wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Konsumenta, Konsument nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§10 Promocje

Na stronach Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:

promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu.

Promocje mogą być związane z kodem rabatowym to znaczy, że warunkiem skorzystania z Promocji jest konieczność podania kodu rabatowego podczas składania Zamówienia.

Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

§11 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych, może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayPal jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPal Inc.

§12 Postanowienia końcowe

Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności tych produktów w Sklepie i możliwości realizacji zamówienia.

Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie. Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Różnice pomiędzy wizualizacją produktu, wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itd.), a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 10 regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 (siedem) dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password